بيمه باربری

بيمه نامه باربری داخلی

بیمه نامه مسئولیت

متصدیان حمل و نقل داخلی

بيمه نامه باربری وارداتی

بيمه نامه مسئوليت شركت های حمل و نقل داخلی

( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .