بیمه عمروحوادث

رشته های مختلف بیمه حوادث

بیمه حوادث انفرادی عادی بیمه حوادث انفرادی دفترچه ای بیمه حوادث گردشگری بیمه حوادث گروهی دانش آموزان و دانش جویان بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها بیمه حوادث گروهی مجموعه های ورزشی بیمه حوادث گروهی ورزشکاران بیمه حوادث گروهی اصناف

رشته های مختلف بیمه عمر

- بیمه عمر زمانی گروهی - بیمه عمر زمانی مانده بدهکار انفرادی - بیمه عمر زمانی مانده بدهکار گروهی

بیمه نامه عمر زمانی

در بیمه عمر زمانی ، مشتری طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرار می گیرد . حق بیمه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد. این بیمه نامه فقط در قبال فوت بیمه گر در بازه زمانی تعیین شده تعهد دارد

بیمه نامه حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .