بیمه نامه آتش سوزی

انواع بیمه نامه های آتش سوزی :   ۱. بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی : الف) منازل مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد . ب) مجتمع های مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد که توسط مدیر ساختمان یا هیئت مدیره بیمه می گردد. ج) جامع منازل مسکونی : در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش... ماده 14 قانون تملك آپارتمان ها ۲. بیمه نامه آتش سوزی...

ادامه مطالعه